Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Siekierczyn

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Kret

Piotr Kret

Przewodniczący

Okręg: 9, zdobyte głosy: 79, przynależność: Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Furdykoń

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała Nr II/6/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawiepowołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowo-Gospodarczej II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Artura Sawicza dotyczącego zakończenia dyskusji nad projektem uchwały zawartym w druku 009 i przejście do głosowania II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesiecznego Wójta Gminy Siekierczyn II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Siekierczyn do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "NYSA" II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r. zawartego w druku nr 012 II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r. II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Gminy Siekierczyn III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy siekierczyn z dnia 29 listopada 2018 r. III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna w Gminie Siekierczyn III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030" III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siekierczyn na rok 2019 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej oraz w postaci produktów żywnościowych dla osób obętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r. zawartego w druku nr 021 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r. III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Przyjęcie poprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na 2019 r. - zgłoszonej przez radnego Przemysława Lichodziejewskiego III sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2018-12-27 Wniosek zgłoszony przez radnego Jarosława Urygę dotyczący reasumpcji głosowania w sprawie przyjęcia poprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na 2019 r. zgłoszonej przez P. Lichodziejewskiego III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Reasumpcja głosowania dotycząca przyjęcia poprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na 2019 r. - zgłoszonej przez radnego P. Lichodziejewskiego III sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2019 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-01-29 Przyjęcie protokołu z III sesji rady Gminy Siekierczyn IV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody IV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat IV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 przyjęcie protokołu z IV sesji rady Gminy Siekierczyn V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020" w Gminie Siekierczyn za rok 2018 V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siekierczyn V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 lutego 2019 r. VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/37/19 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siekierczyn w 2019 r." VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/38/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim musza odpowiadać składane projekty VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/39/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/40/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Siekierczyn VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Artura Sawicza dotyczącego zakończenia dyskusji i przejście do głosowania nad projektem uchwały zawartym w druku 040 w kolejności: autopoprawka wójta, poprawka radnego, projekt uchwały VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 w sprawie przyjęcia autopoprawki nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019, zawarty w druku nr 040 VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 , zawarty w druku nr 040, zgłoszonej przez radnego Stanisława Matyjaszkiewicza VI sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/41/19 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/42/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczacej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/43/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 w Gminie Siekierczyn" za 2018 r. VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 marca 2019 r. VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych gminy Siekierczyn - druk nr 045 VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 444 położoną w obrębie Rudzica, w gminie Siekierczyn - druk nr 046 VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 328/2 położoną w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn - druk nr 047 VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu sieci szkół podstawowych - druk nr 044 VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyciel; specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn w 2019 r. - druk nr 048 VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 16 kwietnia 2019 r. VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Wprowadzenie do porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu teytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego "KWISA" - druk nr 052 VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Wprowadzenie do porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn - druk nr 053 VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Przyjęcia porządku obrad wraz z wprowadzonymi na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn projektami uchwał zawartymi w drukach Nr Nr 052 i 053 VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 w sprawie przyjęcia autopoprawki nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019, zawarty w druku nr 049 VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Podjęcie uchwały Nr VIII/50/19 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2019 r. wraz z autopoprawką. VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029, zawary w druku nr 050 VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 podjęcie uchwały Nr VIII/51/19 w spraiwe zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 wraz z autopoprawką VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Podjęcie uchwały Nr VIII/49/19 w sprrawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego "KWISA" VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Podjęcie uchwały Nr VIII/52/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 przyjęcia protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 maja 2019 r. IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad IX sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego -druk nr 063 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z wprowadzonym na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn projektem uchwały zawartym w druku nr 063 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/43/19 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siekierczyn za rok 2018 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/54/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2018 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/55/19 w sprawie absolutorium za rok 2018 dla Wójta Gminy Siekierczyn IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/56/19 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siekierczyn na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022" za okres 2017 - 2018 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/57/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na zachód od ulicy Osiedlowej, w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/59/19 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/60/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2019, zawarty w druku nr 061 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2019, zawarty w druku nr 061 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/61/19w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały w sprawie amiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2029, zawarty w druku nr 062 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2029, zawarty w druku nr 062 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/62/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczacej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2029 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/63/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad X sesji Rady Gminy Siekierczyn projektów uchwał: 1) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn - druk nr 070; 2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z udziałem w nieruchomości sąsiedniej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21 w Zarębie - druk nr 071 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 w sprawie przyjęcia porządku obrad X sesji wraz z wprowadzonymi na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn projektami uchwał zawartymi w drukach Nr 070 i Nr 071 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 czerwca 2019 r. X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Pojęcie uchwały Nr X/64/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2020-2023 - druk nr 069 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/65/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 064 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/66/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 -druk nr 065 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych - druk nr 066 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - druk nr 067 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych - druk nr 068 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwałyNr X/70/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zarudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn - druk nr 070 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z udziałem w nieruchomości sąsiedniej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Nr 21 w Zarębie - druk nr 071 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 sierpnia 2019 r. XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Podjęcie uchwały Nr XI/72/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Siekierczyn, w obrębach Rudzica, Siekierczyn, Wesołówka, Wyręba i Zaręba XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Podjęcie uchwały Nr XI/73/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Podjęcie uchwały Nr XI/74/19 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na 2019 r., zawartej w druku Nr 075 XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Podjecie uchwały Nr XI/75/19 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2019 r. XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029, zawartej w druku Nr 076 XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Podjęcie uchwały Nr XI/76/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie wycofania z porządku obrad XII sesji Rady Gminy Siekierczyn w punkcie 6. podpunktu 2) w brzmieniu "wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych - druk nr 080" XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie przyjęcia porządku obrad XII sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzoną na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn zmianą XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 września 2019 r. XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/77/19 w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu - druk nr 077 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/78/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu - druk nr 078 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2020-2023 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie wniosku formalnego zgłoszonego przez radnegoArtura Sawicza o zakończenie dyskusji w kwestuii pkt. ppkt 1) i przejście do głosowania nad projektem uchwały zawartej w druku nr 079 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/79/19 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Zaręba dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020 - druk nr 079 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn, zawarty w druku nr 081 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029, zawarty w druku nr 082 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/80/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 wrzaz z autopoprawką - druk nr 081 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/81/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 wraz z autopoprawką - druk nr 082 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/82/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2020 rok - druk nr 083 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/83?19 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" - druk nr 084 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie przyjęcia poprawki zgłoszonej przez radnego Stanisława Matyjaszkiewicza do projektu uchwały zawartej w druku nr 085 dotyczącej ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn XII sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/84/19 w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadznaych ścieków na terenie gminy Siekierczyn - druk nr 085 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/85/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnych z członkostwa w Komisji Społecznej i Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Siekierczyn oraz zmian w uchwałach dot. powołania Komisji Społecznej, Finansowo-Gospodarczej oraz Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Siekierczyn - druk nr 086 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 16:27:56 przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 października 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:46:15 podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Siekierczyn wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków nie stanowiących własności Gminy Siekierczyn – druk nr 080 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:44:47 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Siekierczyn na lata 2016-2019". XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:54:26 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 087 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:56:58 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 – druk nr 088 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 16:16:42 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn – druk nr 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 16:17:56 w sprawie przyjęcia porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonymi projektami uchwał zawartymi w drukach Nr Nr 088 i 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:59:20 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn – druk nr 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 16:15:12 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projeku uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/8 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 – druk nr 088 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:53:30 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 087 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:13:50 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 2. w brzmieniu: Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 listopada 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:19:18 w sprawie wprowadzenia zmiany w porządku obrad XIV sesji polegającej na zmianie kolejności omawianych punktów, tj. 3.a na 3.e i 3.b na 3.f i odwrotnie XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:20:50 w sprawie przyjęcia porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonymi zmianami XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:31:23 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 094 dot. zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:32:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 094 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:34:21 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 095 dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:35:31 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 - druk nr 095 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:37:50 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 092 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:42:28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 093 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:49:47 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotyzmowi w Gminie Siekierczyn na rok 2020" - druk nr 105 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:43:07 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 090 dot. uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:45:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 090 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:47:41 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 091 dot. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:48:43 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 - druk nr 091 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:55:58 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 096 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:56:46 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 097 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:57:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 098 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:58:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 099 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:58:57 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 100 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:59:55 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 101 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 18:03:35 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat - druk nr 102 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 18:07:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - druk nr 103 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 18:09:04 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalngo - druk nr 104 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:44:10 w wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siekierczyn na rok 2020 zawartej w druku nr 090 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2019-11-26 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn – druk nr 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projeku uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/8 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 – druk nr 088 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 w sprawie przyjęcia porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonymi projektami uchwał zawartymi w drukach Nr Nr 088 i 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 października 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Siekierczyn na lata 2016-2019" XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Siekierczyn wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków nie stanowiących własności Gminy Siekierczyn – druk nr 080 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 087 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 087 XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 – druk nr 088 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn – druk nr 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 2. w brzmieniu: Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 listopada 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie wprowadzenia zmiany w porządku obrad XIV sesji polegającej na zmianie kolejności omawianych punktów, tj. 3.a na 3.e i 3.b na 3.f i odwrotnie XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie przyjęcia porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonymi zmianami XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 094 dot. zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 094 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 095 dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 - druk nr 095 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 092 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 093 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotyzmowi w Gminie Siekierczyn na rok 2020" - druk nr 105 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 wsprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siekierczyn na rok 2020 zawartej w druku nr 090 zgłoszonej przez radnego P. Lichodziejewskiego XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 090 dot. uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 zgłoszonej przez Wójta Gminy XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 090 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 091 dot. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 - druk nr 091 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 096 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 097 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 098 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 099 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 100 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 101 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat - druk nr 102 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - druk nr 103 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalngo - druk nr 104 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:09:43 w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 listopada 2019 r. XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:10:29 w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2019 r. XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:21:38 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych gminy Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:23:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 444 położoną w obrębie Rudzica, w gminie Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:37:48 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:40:20 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:43:06 w sprawoe podjęci uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów przeznaczonych pod tymczasowe obiekty XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:45:30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XV sesja Rady Gminy Siekierczyn wstrzymał się
2020-01-28 16:52:08 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn w 2020 roku XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:28:02 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 328/2 położoną w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:34:10 w sprawie podjęcia uchwaływ sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siekierczyn w latach 2018-2022 XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 listopada 2019 r. XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie przyjecia protokołu z XIV sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2019 r. XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych gminy Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 444 położoną w obrębie Rudzica, w gminie Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 328/2 położoną w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowycm zasobem Gminy Siekierczyn w latach 2018-2022 XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów przeznaczonych pod tymczasowe obiekty (garaże, komórki, wiaty) XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn w 2020 roku XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 16:09:55 Przyjęcie protokołu Nr XV Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 stycznia 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:38:39 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019 r." XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:48:48 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 116, dot. zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2020 XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:56:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2020, zawartej w druku nr 116 wraz z przyjętą autopoprawką XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:57:42 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 117, dot. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:58:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030, zawartej w druku nr 117 wraz z przyjętą autopoprawką XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:59:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych, zawartej w druku nr 118 XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 18:08:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zawartej w druku nr 119 XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 18:11:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zawartej w druku nr 120 XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:18:18 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVI Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 lutego 2020 r. XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:16:45 w sprawie wniosku Wójta Gminy Siekierczyn dotyczącego wprowadzenia do porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Siekierczyn w punkcie 8i projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej - druk nr 131 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:19:43 w sprawie przyjęcia porządku obrad XII sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzoną na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn zmianą XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:25:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020 w Gminie Siekierczyn za 2019 r. - zawartej w druku nr 121 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:39:12 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2015 - 2020 w Gminie Siekierczyn za 2019 r. - zawartej w druku nr 122 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:48:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2020 r. - zawartej w druku nr 123 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:47:01 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn - zawartej w druku nr 123 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:49:28 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały, dot. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 - zawartej w druku nr 124 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:50:19 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 -zawartej w druku nr 124 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:53:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości - zawartej w druku nr 125 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:56:48 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Siekierczyn na nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność osoby prywatnej - zawartej w druku nr 126 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:58:03 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność przywatną - zawartej w druku nr 127 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 19:01:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Siekierczyn, w obrębach Rudzica, Siekierczyn, Wesołówka, Wyręba i Zaręba - zawartej w druku nr 128 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 19:03:30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn - zawartej w druku nr 129 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 19:06:47 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn - zawartej w druku nr 130 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 19:09:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej - zawartej w druku nr 131 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-05-27 17:16:10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020, zawartej w druku nr 133 XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-05-27 17:18:21 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, zawartej w druku nr 134 XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-05-27 17:15:25 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczy - zawartej w druku nr 133 XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-05-27 17:17:12 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 - zawartej w druku nr 134 XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 17:52:04 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVII z dnia 28 kwietnia 2020 r. XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 17:53:16 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVIII z dnia 27 maja 2020 r. XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 20:15:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 135 XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 21:06:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za 2019 rok, zawarty w druku nr 136 XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 21:11:06 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siekierczyn za rok 2019, zawartej w druku nr 132 XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 21:16:08 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomościgruntowej niezabudowanej, zawartej w druku nr 137 XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 21:21:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zawartej w druku nr 138 XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 21:31:20 w sprawie przyjęcia autopopraki do projektu uchwały zawartej w druku 139 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 21:32:02 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020, zawartej w druku nr 139 XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 21:33:20 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 140 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-06-30 21:33:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030, zawartej w druku nr 140 XIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 16:15:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Siekierczyn na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027", zawartej w druku nr 147 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 16:34:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 141 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:17:23 wsprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, zawartej w druku nr 142 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:21:26 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 143 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:25:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawartej w druku nr 144 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:31:04 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 145 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:34:07 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, zawartej w druku nr 146 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:37:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Siekierczyn na nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność osoby prywatnej, zawartej w druku nr 148 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:41:51 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 149 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:50:39 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020, zawartej w druku nr 150 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:52:07 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030, zawartej w druku nr 151 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:55:36 w sprawie podj ecia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 152 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 18:06:42 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 153 XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-07-24 17:16:06 w sprawie wniosku radnego J. Urygi dot. zmiany brzmienia paragrafu 5 w projekcie uchwały - druk 142 polegający na zamianie slowa "trzykrotnością" na "dwukrotnością" XX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 16:14:18 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XIX z dnia 30 czerwca 2020 r. XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 16:15:06 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XX z dnia 24 lipca 2020 r. XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 16:06:14 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały zawartego w druku Nr 160 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna" ( wniosek Wójta Gminy) XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 16:12:21 w sprawie przyjęcia porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonym projektem uchwały zawartym druku nr 160 XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 16:37:22 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właaścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 154 XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 16:40:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminu, częstotliwości itrybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawartej w druku nr 155 XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 16:48:18 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zawartej w druku nr 156 XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 16:49:19 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zawartej w druku nr 156 XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 16:59:59 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwała dot. zmian budżetu Gminy SIekierczyn, zawartej w druku nr 157 XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 17:00:57 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 157 XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 17:04:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości, zawartej w druku nr 158 XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 17:07:50 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z gminami i powiatami tworzącymi Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego (ZOI), zawartej w druku nr 159 XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-09-21 17:15:54 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia XXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-10-27 16:15:28 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 21 września 2020 r. XXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-10-27 16:20:24 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy organów Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" zawarty w druku nr 161 XXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-10-27 16:22:28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok - zawartej w druku nr 162 XXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-10-27 16:24:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zawartej w druku nr 163 XXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-10-27 16:26:33 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 zawartej w druku nr 164 XXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-10-27 16:30:02 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 zawartej w druku nr 165 XXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-10-27 16:46:58 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zawartej w druku nr 166 XXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-10-27 16:48:40 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Lubań zawartej w druku nr 167 XXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-10-27 16:49:53 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych Gminy zawartej w druku nr 168 XXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-10-27 16:52:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w obrębie Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn zawartej w druku nr 169 XXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-11-30 16:26:17 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 października 2020 r. XXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-11-30 16:27:55 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siekierczyn na lata 2021-2023 zawartej w druku nr 171 XXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-11-30 16:30:18 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych zawartej w druku nr 170 XXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-11-30 16:32:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/20 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn zawartej w druku nr 174 XXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-11-30 16:34:35 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn i zagospodarowania tych odpadów zawartej w druku nr 175 XXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-11-30 16:36:39 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn zawartej w druku nr 176 XXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:07:22 Przyjęcie protokołu Nr XXIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 listopada 2020 r. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:09:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 zawartej w druku nr 177. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:11:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 zawartej w druku nr 178. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:22:16 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawartej w druku nr 173. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:32:55 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 zawarty w druku nr 172. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:34:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat zawartej w druku nr 179. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:37:06 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania zawartej w druku nr 180. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:39:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn na rok 2021" zawartej w druku nr 181. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:41:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siekierczyn na lata 2021-2025" zawartej w druku nr 182. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:43:52 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Siekierczyn na rok 2021 zawartej w druku nr 183. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:45:36 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2021 zawartej w druku nr 184. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:54:36 Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych w Gminie Siekierczyn za zasadną zawartej w druku nr 185. XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:30:32 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku 172 w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:18:21 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku 173 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:19:07 w sprawie przyjęcia autopoprawki nr 2 do projektu uchwały zawartej w druku 173 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-12-29 16:31:57 w sprawie przyjęcia autopoprawki nr 2 do projektu uchwały zawartej w druku 172 w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na 2021 XXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-01-26 16:14:38 Przyjęcie protokołu Nr XXIV sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2020 r. XXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-01-26 16:30:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie" zawartej w druku nr 186 XXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-01-26 16:33:28 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn w 2021 roku zawartej w druku nr 187 XXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-01-26 16:41:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zawartej w druku nr 188 XXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-01-26 16:43:14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego zawartej w druku nr 189 XXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-01-26 16:50:14 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym zawartej w druku nr 190 XXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-01-26 16:47:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siekierczyn na rok szkolny 2020/2021 zawartej w druku nr 191 XXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-01-26 16:07:49 Przyjęcia wniosku Wójta Gminy Siekierczyn polegającego na wprowadzeniu do porządku obrad XXV sesji Rady Gminy w pkt 6 ppkt e) projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siekierczyn na rok szkolny 2020/2021 - druk nr 191 XXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-01-26 16:13:23 Przyjęcia porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzoną na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn zmianą XXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:12:47 Przyjęcie protokołu Nr XXV sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 stycznia 2021 r. XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:15:41 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020 w Gminie Siekierczyn" za 2020 r. XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:18:46 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siekierczyn w 2021 roku" XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:20:54 Przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 199 dot. zmiany WPF Gminy Siekierczyn XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:21:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Siekierczyn XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:24:39 Przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 200 dot. zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:25:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:27:40 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023" XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:30:09 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siekierczyn XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:40:30 Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Siekierczyn za pomocą instrumentu płatniczego XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:42:39 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Gminy Siekierczyn XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-02-25 16:44:58 Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Siekierczyn popierającego inicjatywy i działania dotyczące idei konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 XXVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 16:11:39 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 lutego 2021 r. XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 16:55:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 w Gminie Siekierczyn" za 2020 r. (druk nr 201) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:05:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn (druk nr 202) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:25:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 (druk nr 203) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:31:48 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 444 położoną w obrębie Rudzica, w Gminie Siekierczyn (druk nr 204) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:34:50 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 6 obszarów położonych w obrębie Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn (druk nr 205) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:36:40 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie drogi powiatowej nr 2454D, w obrębie Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn (druk nr 206) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:39:02 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w obrębie Wyręba, w Gminie Siekierczyn (druk nr 207) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:41:16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 4 obszary położone w obrębie Zaręba, w Gminie Siekierczyn (druk nr 208) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:43:51 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 4 obszary położone w obrębie Wesołówka, w Gminie Siekierczyn (druk nr 209) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:46:21 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność prywatną (druk nr 210) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:48:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (druk nr 211) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 18:06:39 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siekierczyn na lata 2021-2025" (druk nr 212) XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 18:10:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 213). XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-03-30 17:23:34 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 203 dot. zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 XXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 16:15:37 Przyjęcie protokołu Nr XXVII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 marca 2021 r. XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 16:31:33 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Siekierczyn", zawartej w druku nr 214 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 16:46:18 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia "Strategii Rozwoju Gminy Siekierczyn", zawartej w druku nr 219 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 16:53:42 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zaręba i Ponikowo", zawarty w druku nr 220 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 16:54:51 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Siekierczyn", zawartej w druku nr 221 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 18:00:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy w sprawie podjęcia działań umożliwiających zapewnienie dojazdu do działki Nr 67/1 położonej w obrębie Zaręba XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 18:26:26 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zawartej w druku nr 217 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 18:39:49 w prawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021,zawartej w druku nr 218 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 18:42:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn dla terenu obejmującego część działki nr 646/1 położonej w obrębie Zaręba, zawartej w druku nr 222 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 18:46:15 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, zawartej w druku nr 223 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 18:48:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, zawartej w druku nr 224 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 18:50:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zawartej w druku nr 225 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 18:52:56 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zawartej w druku nr 226 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 19:00:43 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zawartej w druku nr 227 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 19:02:49 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zawartej w druku nr 228 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 19:04:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zawartej w druku nr 231 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 19:06:49 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości, zawartej w druku nr 229 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 19:08:56 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, zawartego w druku nr 230 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 18:23:34 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 217 dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-05-25 18:27:26 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 218 dot. zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-06-22 14:06:16 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 maja 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-06-22 14:10:24 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siekierczyn na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" za okres 2019-2020, zawartej w druku nr 233. XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-06-22 14:17:08 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 237. XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-06-22 14:20:32 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 235. XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-06-22 14:23:48 w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 236. XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-06-22 14:57:41 w sprawie wotum zaufania zaufania dla Wójta Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 234. XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-06-22 15:13:13 w sprawie rozpatrzenia i i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2020 rok, zawartej w druku nr 232. XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-06-22 15:18:56 w sprawie absolutorium za rok 2020 dla Wójta Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 216. XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-06-22 14:16:13 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 237 dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-06-22 14:19:54 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 235 dot. zmiany budżetu Gminy Siekierczyn XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-08-31 16:08:38 Przyjęcie protokołu Nr XXIX sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 22 czerwca 2021 r. XXX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-08-31 16:31:47 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 240 XXX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-08-31 16:33:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w obrębie Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn, zawartej w druku nr 241 XXX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-08-31 16:53:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021, zawartej w druku nr 239 XXX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-08-31 16:56:55 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siekierczyn na rok szkolny 2021/2022 - druk nr 242 XXX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-08-31 16:52:31 Przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 239 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 XXX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-09-28 16:06:28 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 31 sierpnia 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-09-28 16:45:10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn na 2021 rok XXXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-09-28 16:46:06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na 2021 r. XXXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-09-28 16:49:27 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Siekierczyn na nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność osoby prywatnej XXXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-09-28 16:53:07 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Siekierczyn na nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność osoby prywatnej XXXI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:05:35 Przyjęcie protokołu Nr XXXI sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 września 2021 r. XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:14:02 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w obrębie Wyręba, w Gminie Siekierczyn - druk nr 246 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:15:33 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 6 obszarów położonych w obrębie Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn - druk nr 247 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:18:33 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położony w rejonie drogi powiatowej nr 2454D w obrębie Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn - druk nr 248 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:20:55 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 444 położoną w obrębie Rudzica, w Gminie Siekierczyn - druk nr 249 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:22:06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 4 obszary położone w obrębie Zaręba, w Gminie Siekierczyn - druk nr 250 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:23:15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 4 obszary położone w obrębie Wesołówka, w Gminie Siekierczyn - druk nr 251 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:29:31 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn na rok 2021 - druk nr 252 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:30:24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 - druk nr 253 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:40:49 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/184/20 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 255 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:38:35 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:48:24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok - druk nr 256 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-10-26 16:52:08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 257 XXXII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 16:04:15 Przyjęcie protokołu Nr XXXII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 października 2021 r. XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 16:07:54 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr 646/1 położonej w obrębie Zaręba, w Gminie Siekierczyn - druk nr 261 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 16:10:58 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - druk nr 257 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 16:56:39 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty - druk nr 258; XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 16:59:52 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn - druk nr 259 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 17:04:29 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siekierczyn - druk nr 260 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 17:07:30 uchwalenia "Programu współpracy organów Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"- druk nr 256 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 17:11:42 zmiany uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 listopada 2018 r. dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa realizującego projekt pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI) - druk nr 266 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 17:23:54 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn na rok 2021 - druk nr 262 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 17:35:37 zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 - nr 263 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 17:38:11 zmiany załącznika Nr 1 uchwały Nr XXIV/194/20 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 267 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 18:29:54 wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Siekierczyn - druk nr 265 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 18:47:46 określenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Siekierczyn - druk nr 264 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn wstrzymał się
2021-11-30 17:22:24 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 262 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 17:34:21 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 263 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2021-11-30 16:53:55 przyjęcia poprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 258 zgłoszonej przez Klub Radnych Nowa Perspektywa XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2021-11-30 18:27:08 przyjęcia poprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 265 zgłoszonej przez Klub Radnych Nowa Perspektywa XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2021-11-30 18:46:18 przyjęcia wniosku radnego Stanisława Matyjaszkiewicza w kwestii nie podejmowania głosowania nad projektem uchwały zawartym w druku nr 264 XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2021-12-29 16:32:05 Przyjęcie protokołu Nr XXXIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 listopada 2021 r. XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 16:22:02 Przyjęcie wniosku Wójta Gminy Siekierczyn w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Siekierczyn w punkcie: Podjęcie uchwał w sprawie: podpunktu "k" w brzmieniu: "wystąpienia ze Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"" - druk nr 277. XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 16:30:26 Przyjęcia porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonymi na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn zmianami XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 16:40:31 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 269 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 16:47:04 zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 - druk Nr 270 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 16:49:37 sprzedaży nieruchomości gruntowych - druk Nr 273 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 16:52:00 określenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Siekierczyn - druk Nr 268 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn wstrzymał się
2021-12-29 16:55:16 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn dla terenu obejmującego część działki nr 646/1 położonej w obrębie Zaręba, w Gminie Siekierczyn - druk nr 278 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 17:01:52 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk Nr 271 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 17:11:02 budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk nr 272 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 17:13:06 uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn na rok 2022" - druk nr 274 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 17:15:02 planu pracy Rady Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk Nr 275 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 17:16:52 planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk Nr 276 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 17:19:17 wystąpienia ze Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna" - druk Nr 277 XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2021-12-29 17:01:03 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 271 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn XXXIV sesja rady Gminy Siekierczyn za
2022-01-25 16:10:33 Przyjęcie protokołu Nr XXXIV sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2021 r. XXXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-01-25 16:20:18 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych Gminy Siekierczyn, w obrębach Rudzica i Siekierczyn - druk nr 279 XXXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-01-25 16:24:30 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubańskiego - druk nr 280, XXXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-01-25 16:31:38 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 281 XXXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-01-25 16:38:42 zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk nr 282, XXXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-01-25 16:46:41 ustalenia planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn w 2022 roku - druk nr 283 XXXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-01-25 16:51:13 ustalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej oraz boisk sportowych na terenie Gminy Siekierczyn - druk nr 284 XXXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-01-25 16:37:29 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 282 w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2022 XXXV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-02-23 16:34:51 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 285 XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Siekierczyn za
2022-02-23 16:36:48 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk nr 286 XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 16:11:37 Przyjęcie protokołu Nr XXXV Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 stycznia 2022 r. XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 16:13:20 Przyjęcie protokołu Nr XXXVI Rady Gminy Siekierczyn z dnia 23 lutego 2022 r. XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 16:28:26 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Siekierczyn" za 2021 r. - druk nr 294 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 16:39:39 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siekierczyn w 2022 roku" -druk nr 287 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 16:44:52 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 288 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 16:57:13 zmian w budżecie Gminy Siekierczyn na 2022 rok - druk nr 289 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 17:01:00 przystąpienia Gminy Siekierczyn do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - druk nr 290 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 17:03:51 przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność prywatną - druk nr 291 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 17:17:51 ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siekierczyn oraz warunków udzielania bonifikat - druk nr 292 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 17:20:52 przekazania petycji według właściwości - druk nr 293 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 17:22:16 wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia jego regulaminu - druk nr 295 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 17:41:08 uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Siekierczyn na lata 2022-2025" - druk nr 296 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-03-22 17:49:13 zmiany uchwały Nr XXXV/281/22 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych Gminy Siekierczyn, w obrębach Rudzica i Siekierczyn - druk nr 297 XXXVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 16:11:29 Przyjęcia protokołu Nr XXXVII Rady Gminy Siekierczyn z dnia 22 marca 2022 r. XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 17:32:50 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siekierczyn na lata 2021-2025" w 2021 roku - druk nr 298 XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 17:44:26 utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie - druk nr 299 XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 17:50:52 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 300 XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 18:03:03 zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk nr 301 XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 18:06:50 określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - druk nr 302 XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 18:09:54 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Siekierczyn członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu bądź ćwiczeniu - druk nr 303 XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 18:12:34 przekazania petycji dotyczącej naprawy uchwał antysmogowych i programu naprawy powietrza do rozpatrzenia według właściwości - druk nr 304 XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 18:15:50 zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 305 XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 18:02:08 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na 2022 rok - druk nr 301 XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-04-26 17:50:02 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 300 XXXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-05-31 16:07:47 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXVIII Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 kwietnia 2022 r. XXXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-05-31 17:28:04 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siekierczyn - druk nr 310 XXXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-05-31 17:50:17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2021 rok - druk nr 309 XXXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-05-31 17:56:20 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siekierczyn za rok 2021 - druk nr 308 XXXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-05-31 18:13:38 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 312 XXXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-05-31 18:22:51 zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk nr 313 XXXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-05-31 18:26:12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr 646/1 położonej w obrębie Zaręba, w Gminie Siekierczyn - druk nr 311 XXXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-05-31 18:30:05 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność osoby prywatnej - druk nr 314 XXXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-06-28 16:14:23 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXXIX Rady Gminy Siekierczyn z dnia 31 maja 2022 r. XL sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-06-28 17:02:25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn (druk nr 316) XL sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-06-28 17:03:38 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siekierczyna 2022 rok (druk nr 317) XL sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:08:07 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XL Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 czerwca 2022 r. XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:14:08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 5 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębach Rudzica i Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn - druk nr 318 XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:15:41 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wyodrębnione obszary położone w obrębach Rudzica i Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn - druk nr 319 XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:21:29 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn – druk nr 320 XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:31:06 zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk nr 321 XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:34:14 zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli – druk nr 322 XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:37:13 zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn – druk nr 323 XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:40:28 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siekierczyn na rok szkolny 2022/2023 – druk nr 324 XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:44:10 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2023 rok – druk nr 325 XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:20:26 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 320 XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-08-30 16:30:16 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn - druk nr 321 XLI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-09-22 18:35:53 przyjęcia protokołu Nr XLI z sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 sierpnia 2022 r. XLII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-09-22 18:47:01 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zarębie - druk nr 331; XLII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-09-22 18:50:47 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie - druk nr 328 XLII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-09-22 18:53:35 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 326 XLII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-09-22 18:57:08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2021 - druk nr 327 XLII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-09-22 19:01:00 w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Siekierczyn - druk nr 330 XLII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-09-22 19:04:12 w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie Siekierczyn - druk nr 315 XLII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-09-22 19:06:53 w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania sołtysom Gminy Siekierczyn - druk nr 329 XLII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-09-22 19:10:36 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność prywatną na cele publiczne - druk nr 332 XLII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-10-13 podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków dla podmiotów wrażliwych mających siedzibę na terenie Gminy Siekierczyn XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-10-25 16:05:39 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLII z sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 22 września 2022 r. XLIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-10-25 16:06:41 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLIII z sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 13 października 2022 r. XLIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-10-25 16:14:04 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 334 XLIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-10-25 16:15:05 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk nr 335 XLIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-10-25 16:30:45 w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy - druk nr336 XLIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-10-25 16:34:59 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn - druk nr 337 XLIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:04:26 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLIV z sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 października 2022 r. XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:11:44 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych Gminy Siekierczyn, w obrębach Rudzica i Siekierczyn - druk nr 339 XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:15:46 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy organów Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 - druk nr 340 XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:21:15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 341 XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:27:40 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok2022 - druk nr 342 XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:30:06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego - druk nr 346 XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:33:05 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siekierczyn w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie" z siedzibą w Uboczu - druk nr 338 XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:36:12 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Siekierczyn do placówek oświatowych - druk nr 347 XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:39:41 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych - druk nr 343 XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:42:21 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność prywatną - druk nr 344 XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-11-29 16:44:47 w sprawie zmiany Statutu Gminy Siekierczyn - druk nr 345 XLV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:04:25 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLV z sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 listopada 2022 r. XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:25:36 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siekierczyn na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030" - druk nr 350 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:29:02 uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Siekierczyn na lata 2023-2027" - druk nr 356 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:31:55 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn - druk nr 357 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:34:44 sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych - druk nr 362 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:38:30 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Siekierczyn - druk nr 361 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:41:26 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - druk nr 352 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:43:52 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubańskiego- druk nr 353 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:49:08 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 354 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:58:36 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk nr 355 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 17:03:15 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków - druk nr 360 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 17:16:18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 349 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 17:34:55 w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 348 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 17:55:54 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubańskiego - druk nr 351 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 17:57:47 w sprawie planu pracy Rady Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 358 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 17:59:44 w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 359 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 17:15:33 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 349 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 17:34:02 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 348 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:48:12 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 354 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2022-12-29 16:57:44 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2022 - druk nr 355 XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 16:08:37 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XLVI z 29 grudnia 2022 r. z sesji Rady Gminy Siekierczyn XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 16:44:01 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - druk nr 363 XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 16:47:44 wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - druk nr 364 XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 16:50:54 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej oraz w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - druk 365 XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 16:54:21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych - druk nr 366 XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 16:59:09 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 367 XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 17:04:00 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 368 XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 17:09:18 w sprawie ustalenia planu dofinansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn w 2023 roku - druk nr 369 XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 17:12:17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego - druk nr 370 XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 17:16:28 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 371 XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-01-31 17:19:48 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości gruntowej - druk nr 373 XLVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-02-28 16:04:10 przyjęcia protokołu Nr XLVII z 31 stycznia 2023 r. z sesji Rady Gminy Siekierczyn XLVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-02-28 16:15:27 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku“ XLVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-02-28 16:25:40 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn – druk nr 374; XLVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-02-28 16:33:36 zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 375; XLVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-02-28 16:37:10 określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Siekierczyn do placówek oświatowych – druk nr 377; XLVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-02-28 16:40:26 ustanowienia Regulaminu korzystania z infrastruktury terenu rekreacyjno-sportowego w Siekierczynie – druk nr 376; XLVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-02-28 16:46:05 zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – druk nr 378; XLVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-02-28 16:49:15 wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Siekierczyn a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI – druk nr 379. XLVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-03-28 16:04:26 przyjęcia protokołu Nr XLVIII z 28 lutego 2023 r. z sesji Rady Gminy Siekierczyn XLIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-03-28 16:45:39 przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 w Gminie Siekierczyn za 2022 rok - druk nr 380 XLIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-03-28 16:53:09 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 381 XLIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-03-28 17:04:12 zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 382 XLIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-03-28 17:07:28 zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych - druk nr 383 XLIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-03-28 17:10:33 przystąpienia Gminy Siekierczyn do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - druk nr 384 XLIX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-04-25 16:04:13 przyjęcia protokołu Nr XLIX z 28 marca 2023 r. z sesji Rady Gminy Siekierczyn L sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-04-25 16:11:21 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siekierczyn na lata 2021-2025" w 2022 roku L sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-04-25 16:33:08 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 386 L sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-04-25 16:46:12 zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 387 L sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-04-25 16:52:07 zmiany uchwały Nr XXIII/173/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 388 L sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-04-25 16:55:50 zmiany uchwały Nr XXIII/174/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn - druk nr 389 L sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-04-25 17:01:04 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Siekierczyn do programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - druk nr 390 L sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-04-25 16:32:20 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn zawartej w druku nr 386 L sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-04-25 16:45:31 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siekierczyn na rok 2023 zawartej w druku nr 387 L sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-05-31 16:04:56 przyjęcia protokołu Nr L z dnia 25 kwietnia 2023 r. z sesji Rady Gminy Siekierczyn LI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-05-31 16:41:51 wotum zaufania dla Wójta Gminy Siekierczyn za rok 2022 LI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-05-31 17:18:01 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2022 rok LI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-05-31 17:22:05 absolutorium za rok 2022 dla Wójta Gminy Siekierczyn LI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-05-31 17:38:53 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 394 LI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-05-31 17:50:40 zmian w budżecie Gminy Siekierczyn na 2023 rok - druk 395 LI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-05-31 17:54:27 zmiany uchwały Nr XLV/339/2022 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 – druk nr 396 LI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-05-31 17:49:49 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku Nr 395 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siekierczyn na 2023 r. LI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-06-28 16:05:44 przyjęcia protokołu Nr LI z dnia 31 maja 2023 r, LII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-06-28 16:41:50 przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Siekierczyn za rok 2022- LII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-06-28 16:45:37 przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siekierczyn na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" za okres 2021-2022 LII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-06-28 16:49:44 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Siekierczyn LII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-06-28 16:52:58 trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków oraz zasad funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy LII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-06-28 16:56:33 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania LII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-06-28 17:02:25 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn LII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-06-28 17:12:44 zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 LII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-06-28 17:16:22 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych LII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-06-28 17:20:49 powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników LII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-07-25 16:10:25 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 406 LIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Siekierczyn za
2023-07-25 16:23:23 zmiany w budżecie Gminy Siekierczyn na 2023 rok - druk nr 407 LIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 16:20:07 w sprawie przyjęcia Protokołu Nr LII z sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28.06.2023 r. LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 16:21:03 w sprawie przyjęcia Protokołu Nr LIII z sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25.07.2023 r. LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 16:44:20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 408 LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 17:07:06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 409; LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 17:10:00 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Siekierczyn - druk nr 410 LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 17:13:06 w sprawie zmiany uchwały Nr LIVI/404/23 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siekierczyn - druk nr 411 LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 17:17:09 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Siekierczyn - druk nr 412 LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 17:19:50 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - druk nr 413 LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 17:23:22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 16:43:23 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 408 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-08-31 17:06:27 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 409 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na 2023 r. LIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-09-26 16:08:22 w sprawie przyjęcia Protokołu Nr LIV z sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 31 sierpnia 2023 r. LV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-09-26 17:21:55 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 415 LV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-09-26 17:29:47 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Siekierczyn na 2023 rok - druk nr 416 LV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-09-26 17:31:58 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia regulaminu korzystania z placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej oraz boisk sportowych na terenie Gminy Siekierczyn - druk nr 417 LV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-09-26 17:34:54 w sprawie sprzedaży nieruchomości - druk nr 418 LV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-09-26 17:21:05 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 415 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn LV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-09-26 17:29:04 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 416 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siekierczyn na rok 2023 LV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-07 16:06:35 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad LVI sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały zawartego w druku nr 423 sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowości Zaręba LVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-07 16:07:37 w sprawie przyjęcia porządku obrad LVI sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz w wprowadzonym projektem uchwały zawartym w druku nr 423 LVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-07 16:08:52 w sprawie przyjęcia protokołu z LV sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 września 2023 r. LVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-07 16:22:38 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 419 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn LVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-07 16:23:19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 419 LVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-07 16:30:30 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 420 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 LVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-07 16:31:06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 420 LVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-07 16:33:49 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność prywatną - druk nr 421 LVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-07 16:36:09 w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/417/23 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 września 2023 r. - druk nr 422 LVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-07 16:40:12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowości Zaręba" - druk nr 423 LVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:18:41 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad LVII sesjji Rady Gminy Siekierczyn w pkt 3 litera h) projektu uchwały zawartego w druku Nr 431 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/370/23 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy Finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego - druk nr 431 LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:20:10 w sprawie przyjęcia porządku obrad LVII sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonymi projektami uchwał zawartymi w drukach Nr Nr 431 i 432 LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:21:25 w sprawie przyjęcia protokołu z LVI sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 7 listopada 2023 r. LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:25:50 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 424 LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:39:25 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 425 wraz z autopoprawką LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:44:15 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy organów Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 - druk nr 426 LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:48:26 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/248/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania - druk nr 430 LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:52:05 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - druk nr 427 LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:55:48 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - druk nr 428 LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 17:00:15 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - druk nr 429 LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 17:03:20 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/370/23 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lubańskiego - druk nr 431 LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:38:46 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 425 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siekierczyn na rok 2023 LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 16:19:31 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad LVII sesji Rady Gminy Siekierczyn w pkt 3 litera i) projektu uchwały zawartego w druku Nr 432 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siekierczyn obejmującej obszar Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-11-28 17:08:25 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siekierczyn obejmującej obszar Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie LVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 17:07:29 w sprawie przyjęcia Protokołu Nr LVII s sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 listopada 2023 r. LVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 17:09:43 w sprawie przystąpienia Gminy Siekierczyn do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa“ – edycja 2024 - druk nr 433 LVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 17:12:15 w sprawie przystąpienia Gminy Siekierczyn do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością“ – edycja 2024 – druk nr 434 LVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 17:15:59 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siekierczyn na lata 2024-2026“ – druk nr 435 LVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 17:21:51 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn – druk nr 436 LVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 17:27:42 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2023 - druk nr 437 LVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 17:32:10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – druk nr 438 LVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 17:45:30 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn – druk nr 439 LVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 18:08:52 w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2024 – druk nr 440 LVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 18:21:30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu – druk nr 441 LVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2023-12-21 18:24:07 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie, na prace konserwatorskie, r