Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata Czekaj

Małgorzata Czekaj

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 78, przynależność: Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Furdykoń

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Nr II/4/18 przewodniczący
Komisja Finansowo-Gospodarcza stała Nr II/5/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawiepowołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowo-Gospodarczej II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Artura Sawicza dotyczącego zakończenia dyskusji nad projektem uchwały zawartym w druku 009 i przejście do głosowania II sesja Rady Gminy Siekierczyn wstrzymał się
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesiecznego Wójta Gminy Siekierczyn II sesja Rady Gminy Siekierczyn wstrzymał się
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Siekierczyn do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "NYSA" II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r. zawartego w druku nr 012 II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r. II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-11-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Gminy Siekierczyn III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy siekierczyn z dnia 29 listopada 2018 r. III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna w Gminie Siekierczyn III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030" III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siekierczyn na rok 2019 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej oraz w postaci produktów żywnościowych dla osób obętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r. zawartego w druku nr 021 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r. III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Przyjęcie poprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na 2019 r. - zgłoszonej przez radnego Przemysława Lichodziejewskiego III sesja Rady Gminy Siekierczyn wstrzymał się
2018-12-27 Wniosek zgłoszony przez radnego Jarosława Urygę dotyczący reasumpcji głosowania w sprawie przyjęcia poprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na 2019 r. zgłoszonej przez P. Lichodziejewskiego III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Reasumpcja głosowania dotycząca przyjęcia poprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na 2019 r. - zgłoszonej przez radnego P. Lichodziejewskiego III sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2019 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2018-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 III sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-01-29 Przyjęcie protokołu z III sesji rady Gminy Siekierczyn IV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody IV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-01-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat IV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 przyjęcie protokołu z IV sesji rady Gminy Siekierczyn V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020" w Gminie Siekierczyn za rok 2018 V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siekierczyn V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-02-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych V sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 lutego 2019 r. VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/37/19 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siekierczyn w 2019 r." VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/38/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim musza odpowiadać składane projekty VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/39/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/40/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Siekierczyn VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Artura Sawicza dotyczącego zakończenia dyskusji i przejście do głosowania nad projektem uchwały zawartym w druku 040 w kolejności: autopoprawka wójta, poprawka radnego, projekt uchwały VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 w sprawie przyjęcia autopoprawki nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019, zawarty w druku nr 040 VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 , zawarty w druku nr 040, zgłoszonej przez radnego Stanisława Matyjaszkiewicza VI sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/41/19 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/42/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczacej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-03-26 Podjęcie uchwały Nr VI/43/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 w Gminie Siekierczyn" za 2018 r. VI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 marca 2019 r. VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych gminy Siekierczyn - druk nr 045 VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 444 położoną w obrębie Rudzica, w gminie Siekierczyn - druk nr 046 VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 328/2 położoną w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn - druk nr 047 VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu sieci szkół podstawowych - druk nr 044 VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-04-16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyciel; specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn w 2019 r. - druk nr 048 VII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 16 kwietnia 2019 r. VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Wprowadzenie do porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu teytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego "KWISA" - druk nr 052 VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Wprowadzenie do porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn - druk nr 053 VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Przyjęcia porządku obrad wraz z wprowadzonymi na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn projektami uchwał zawartymi w drukach Nr Nr 052 i 053 VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 w sprawie przyjęcia autopoprawki nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019, zawarty w druku nr 049 VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Podjęcie uchwały Nr VIII/50/19 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2019 r. wraz z autopoprawką. VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029, zawary w druku nr 050 VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 podjęcie uchwały Nr VIII/51/19 w spraiwe zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 wraz z autopoprawką VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Podjęcie uchwały Nr VIII/49/19 w sprrawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego "KWISA" VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-05-28 Podjęcie uchwały Nr VIII/52/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn VIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 przyjęcia protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 maja 2019 r. IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad IX sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego -druk nr 063 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z wprowadzonym na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn projektem uchwały zawartym w druku nr 063 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/43/19 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siekierczyn za rok 2018 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/54/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2018 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/55/19 w sprawie absolutorium za rok 2018 dla Wójta Gminy Siekierczyn IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/56/19 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siekierczyn na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022" za okres 2017 - 2018 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/57/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na zachód od ulicy Osiedlowej, w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/59/19 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/60/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2019, zawarty w druku nr 061 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2019, zawarty w druku nr 061 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/61/19w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały w sprawie amiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2029, zawarty w druku nr 062 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2029, zawarty w druku nr 062 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/62/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczacej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2029 IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-06-25 Podjęcie uchwały Nr IX/63/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego IX sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad X sesji Rady Gminy Siekierczyn projektów uchwał: 1) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn - druk nr 070; 2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z udziałem w nieruchomości sąsiedniej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21 w Zarębie - druk nr 071 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 w sprawie przyjęcia porządku obrad X sesji wraz z wprowadzonymi na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn projektami uchwał zawartymi w drukach Nr 070 i Nr 071 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 czerwca 2019 r. X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Pojęcie uchwały Nr X/64/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2020-2023 - druk nr 069 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/65/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 064 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/66/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 -druk nr 065 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych - druk nr 066 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - druk nr 067 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych - druk nr 068 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwałyNr X/70/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zarudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn - druk nr 070 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-08-27 Podjęcie uchwały Nr X/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z udziałem w nieruchomości sąsiedniej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Nr 21 w Zarębie - druk nr 071 X sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 sierpnia 2019 r. XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Podjęcie uchwały Nr XI/72/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Siekierczyn, w obrębach Rudzica, Siekierczyn, Wesołówka, Wyręba i Zaręba XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Podjęcie uchwały Nr XI/73/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Podjęcie uchwały Nr XI/74/19 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na 2019 r., zawartej w druku Nr 075 XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Podjecie uchwały Nr XI/75/19 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2019 r. XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029, zawartej w druku Nr 076 XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-09-24 Podjęcie uchwały Nr XI/76/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 XI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie wycofania z porządku obrad XII sesji Rady Gminy Siekierczyn w punkcie 6. podpunktu 2) w brzmieniu "wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych - druk nr 080" XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie przyjęcia porządku obrad XII sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzoną na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn zmianą XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 września 2019 r. XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/77/19 w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu - druk nr 077 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/78/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu - druk nr 078 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2020-2023 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie wniosku formalnego zgłoszonego przez radnegoArtura Sawicza o zakończenie dyskusji w kwestuii pkt. ppkt 1) i przejście do głosowania nad projektem uchwały zawartej w druku nr 079 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/79/19 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Zaręba dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020 - druk nr 079 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn, zawarty w druku nr 081 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029, zawarty w druku nr 082 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/80/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 wrzaz z autopoprawką - druk nr 081 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/81/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 wraz z autopoprawką - druk nr 082 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/82/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2020 rok - druk nr 083 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/83?19 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" - druk nr 084 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 w sprawie przyjęcia poprawki zgłoszonej przez radnego Stanisława Matyjaszkiewicza do projektu uchwały zawartej w druku nr 085 dotyczącej ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn XII sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/84/19 w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadznaych ścieków na terenie gminy Siekierczyn - druk nr 085 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-10-29 Podjęcie uchwały Nr XII/85/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnych z członkostwa w Komisji Społecznej i Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Siekierczyn oraz zmian w uchwałach dot. powołania Komisji Społecznej, Finansowo-Gospodarczej oraz Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Siekierczyn - druk nr 086 XII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 16:27:56 przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 października 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:46:15 podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Siekierczyn wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków nie stanowiących własności Gminy Siekierczyn – druk nr 080 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:44:47 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Siekierczyn na lata 2016-2019". XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:54:26 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 087 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:56:58 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 – druk nr 088 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 16:16:42 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn – druk nr 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 16:17:56 w sprawie przyjęcia porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonymi projektami uchwał zawartymi w drukach Nr Nr 088 i 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:59:20 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn – druk nr 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 16:15:12 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projeku uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/8 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 – druk nr 088 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 17:53:30 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 087 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:13:50 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 2. w brzmieniu: Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 listopada 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:19:18 w sprawie wprowadzenia zmiany w porządku obrad XIV sesji polegającej na zmianie kolejności omawianych punktów, tj. 3.a na 3.e i 3.b na 3.f i odwrotnie XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:20:50 w sprawie przyjęcia porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonymi zmianami XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:31:23 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 094 dot. zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:32:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 094 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:34:21 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 095 dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:35:31 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 - druk nr 095 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:37:50 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 092 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:42:28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 093 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 16:49:47 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotyzmowi w Gminie Siekierczyn na rok 2020" - druk nr 105 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:43:07 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 090 dot. uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:45:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 090 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:47:41 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 091 dot. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:48:43 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 - druk nr 091 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:55:58 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 096 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:56:46 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 097 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:57:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 098 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:58:16 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 099 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:58:57 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 100 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:59:55 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 101 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 18:03:35 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat - druk nr 102 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 18:07:52 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - druk nr 103 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 18:09:04 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalngo - druk nr 104 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 17:44:10 w wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siekierczyn na rok 2020 zawartej w druku nr 090 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn przeciw
2019-11-26 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn – druk nr 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn projeku uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/8 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 – druk nr 088 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 w sprawie przyjęcia porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonymi projektami uchwał zawartymi w drukach Nr Nr 088 i 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 października 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Siekierczyn na lata 2016-2019" XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Siekierczyn wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków nie stanowiących własności Gminy Siekierczyn – druk nr 080 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 087 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 087 XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 – druk nr 088 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-11-26 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn – druk nr 089 XIII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 2. w brzmieniu: Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 listopada 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie wprowadzenia zmiany w porządku obrad XIV sesji polegającej na zmianie kolejności omawianych punktów, tj. 3.a na 3.e i 3.b na 3.f i odwrotnie XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie przyjęcia porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzonymi zmianami XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 094 dot. zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 094 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 095 dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 - druk nr 095 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 092 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 093 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotyzmowi w Gminie Siekierczyn na rok 2020" - druk nr 105 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 wsprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siekierczyn na rok 2020 zawartej w druku nr 090 zgłoszonej przez radnego P. Lichodziejewskiego XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 090 dot. uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 zgłoszonej przez Wójta Gminy XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020 - druk nr 090 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 091 dot. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 - druk nr 091 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 096 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 097 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 098 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 099 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 100 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - druk nr 101 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat - druk nr 102 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - druk nr 103 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2019-12-27 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalngo - druk nr 104 XIV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:09:43 w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 listopada 2019 r. XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:10:29 w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2019 r. XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:21:38 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych gminy Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:23:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 444 położoną w obrębie Rudzica, w gminie Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:37:48 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:40:20 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:43:06 w sprawoe podjęci uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów przeznaczonych pod tymczasowe obiekty XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:45:30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:52:08 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn w 2020 roku XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:28:02 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 328/2 położoną w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 16:34:10 w sprawie podjęcia uchwaływ sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siekierczyn w latach 2018-2022 XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 listopada 2019 r. XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie przyjecia protokołu z XIV sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2019 r. XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych gminy Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 444 położoną w obrębie Rudzica, w gminie Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 328/2 położoną w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowycm zasobem Gminy Siekierczyn w latach 2018-2022 XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów przeznaczonych pod tymczasowe obiekty (garaże, komórki, wiaty) XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn w 2020 roku XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-01-28 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej XV sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 16:09:55 Przyjęcie protokołu Nr XV Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 stycznia 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:38:39 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019 r." XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:48:48 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 116, dot. zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2020 XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:56:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2020, zawartej w druku nr 116 wraz z przyjętą autopoprawką XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:57:42 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku nr 117, dot. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:58:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030, zawartej w druku nr 117 wraz z przyjętą autopoprawką XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 17:59:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych, zawartej w druku nr 118 XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 18:08:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zawartej w druku nr 119 XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-02-25 18:11:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zawartej w druku nr 120 XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:18:18 w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVI Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 lutego 2020 r. XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:16:45 w sprawie wniosku Wójta Gminy Siekierczyn dotyczącego wprowadzenia do porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Siekierczyn w punkcie 8i projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej - druk nr 131 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:19:43 w sprawie przyjęcia porządku obrad XII sesji Rady Gminy Siekierczyn wraz z wprowadzoną na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn zmianą XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:25:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020 w Gminie Siekierczyn za 2019 r. - zawartej w druku nr 121 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:39:12 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2015 - 2020 w Gminie Siekierczyn za 2019 r. - zawartej w druku nr 122 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:48:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2020 r. - zawartej w druku nr 123 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:47:01 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn - zawartej w druku nr 123 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:49:28 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały, dot. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 - zawartej w druku nr 124 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:50:19 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 -zawartej w druku nr 124 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:53:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości - zawartej w druku nr 125 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:56:48 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Siekierczyn na nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność osoby prywatnej - zawartej w druku nr 126 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 18:58:03 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność przywatną - zawartej w druku nr 127 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 19:01:10 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Siekierczyn, w obrębach Rudzica, Siekierczyn, Wesołówka, Wyręba i Zaręba - zawartej w druku nr 128 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 19:03:30 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn - zawartej w druku nr 129 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 19:06:47 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn - zawartej w druku nr 130 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-04-28 19:09:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej - zawartej w druku nr 131 XVII sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-05-27 17:16:10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2020, zawartej w druku nr 133 XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-05-27 17:18:21 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, zawartej w druku nr 134 XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-05-27 17:15:25 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczy - zawartej w druku nr 133 XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2020-05-27 17:17:12 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 - zawartej w druku nr 134 XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Siekierczyn za